مباحث علمی,فنی,تجربی در زمینه علوم باغبانی و فضای سبز

آشنايي با قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

 

ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان ، قطع هر نوع درخت در معابر ، ميادين ، بزرگراه ها و پاركها ، باغات و محل هايي كه به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است.

ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجراست.

ماده2- شهرداري ها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه اي شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محل هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر پنج سال يكبار قابل تجديد و سند اجراي اين قانون مي باشد.

تبصره : شهرداري ها مكلفند درختان معابر ، ميادين ، بزرگراه ها و پارك ها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاك كوبي كنند.

ماده 3 -ماموران شهرداري ها بر حسب مورد مي توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محل هاي مشمول اين قانون بشوند.

ماده 4- از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اينكه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط. .

تبصره 2: در پروانه هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداري ها صادر مي شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد.در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازات هاي مقرر در اين قانون خواهد بود.

تبصره 3: مالكين باغات و محل هايي كه به صورت باغ شناخته شوند مكلفند به ازاي درخت هايي كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر مي شود به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود درفصل مناسب غرس نمايند.

تبصره4 : كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر ، ميادين ، بزرگراه ها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداري ها مي باشد.

ماده 5- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن -جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره برداري ار نهالستان ها ، قلمستان ها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آئين نامه هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد.

ماده 6: هركس عالماً و عامداًو بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه اي تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط ، سن درخت و موقعيت آن محكوم خواهد شد.

تبصره 1: در صورتي كه قطع درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه باغي را ازبين ببردو از زمين آن بصورت تفكيك و خانه سازي استفاده كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي رسد.

تبصره 2: مجازات هاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 7- گزارش ماموران شهرداري هاي مامور اجراي اين قانون كه قبلا با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطين دادگستري است.

ماده 8- هر كس اعم از ماموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور در اين قانون را به خلاف حقيقت به كسي نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه اي تا سه سال محكوم مي شود مگر اينكه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده 6 در اين مورد نيز لازم الرعايه است.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:54  توسط مدیر وبلاگ  |